ANBI - gegevens

Naam: Historische Vereniging Ten Post en omstreken (HVTP)

RSIN of het fiscaal nummer: 817666138

Contact: Secretaris V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post

Bestuurssamenstelling:
            Voorzitter W. Wiersema, Stadsweg 64, 9792 RG Ten Post
            Secretaris, V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post
            Penningmeester, T. Penninga, B. Kuiperweg 1, 9792 PJ Ten Post

Actueel Beleidsplan

- Het werk van de vereniging:
            1 Reageren op verzoeken om informatie.
            2 Foto’s scannen en op Beeldbank Groningen publiceren.
            3 Het beheren van overgedragen foto’s en documenten
            4 Het restaureren van Grafmonumenten van overledenen
               zonder nog levende familie
            5 Publiceren van onderzoeksresultaten in Dorpsnieuws Ten Post
            6 Het tentoonstellen van grote foto’s in een daarvoor beschikbare etalage
            7 Het houden van lezingen door actieve leden
            8 Het regelmatig houden van archiefavonden.
            9 Het publiceren van informatie op onze website www.hvtp.nl
            10 Het bijhouden van de datumkroniek van Ten Post en omstreken.

- De vereniging werft het geld dat voor de uitvoering van haar activiteiten nodig is, door contributie en donaties. Voor bijzondere activiteiten wordt zo nodig subsidie aangevraagd.
De vereniging heeft enige reserve doordat er veel donateurs "voor het leven" hebben gekozen voor een eenmalige grote donatie. Hiervan is een deel dus ook voor latere jaren bestemd.

Beloningsbeleid:
            Er worden geen beloningen betaald, alleen de werkelijk gemaakte
            kosten worden vergoed.

Doelstelling:

            1. De vereniging heeft als doel: het verzamelen, behouden en presenteren
                van materiaal aangaande de historie van Ten Post en omstreken.
            2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
                  a. Het verzamelen van gegevens, beeldmateriaal en voorwerpen
                      over de historie van Ten Post en omstreken
                  b. Geschriften te publiceren
                  c. Tentoonstellingen te organiseren
                  d. Lezingen en excursies te houden
                  e. Een digitaal platform op te starten
                  f.  Het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek/ database
                      ten behoeve van de leden
                  g. Samenwerking met derden
           
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

In 2020 zijn weer veel van de in het beleidsplan genoemde werkzaamheden aan de orde geweest.

In Dorpsnieuws werden Columns gepubliceerd. 

De archiefmiddagen konden vanwege Corona niet doorgaan. Er was een keer een online-bijeenkomst, maar mede omdat een aantal leden daaraan technisch niet kon deelnemen was dit geen succes. 

Er wordt gewerkt aan een presentatie over de geschiedenis van ons landschap.

In verband met de viering van 75 jaar vrijheid werd een "Bevrijdingsdagboek" gepubliceerd en verspreid onder leden, donateurs en huis aan huis in Ten Post en omgeving.

De in het archief verzamelde stukken worden verwerkt zodat enerzijds de daarin opgesloten informatie toegankelijk wordt via de website en anderzijds het papieren archief wordt beperkt.

Er kwamen veel vragen van oud-Ten Posters en nabestaanden van overleden Ten Posters binnen, wellicht speelde de corona-crisis hier een rol in. Naar aanleiding van die vragen is onderzoek verricht en is waar mogelijk de gevraagde informatie verstrekt. 

Financiële verantwoording:

Financiële gegevens voor de ANBI status

Historische Vereniging Ten Post e.o.   Financieel overzicht 2020                  Begroot 2021

                                                          Ontvangsten      Uitgaven              Ontvangsten       Uitgaven

Donaties Historische Vereniging          398,59                                               350

Donaties onderhoud begraafplaats          -                                                          -

Subsidie Dorpsbelangen                          -                                                          -

Rente spaarrekening                                 1,42

 

Aanschaf Historisch materialen e.d.                               110,95                                                50        

Administratiekosten (secr/bank/website)                        209,43                                               181

Materiaal onderhoud begraafplaats                                  22,99                                               100

Onvoorzien                                                .                            -                                                   50

Resultaat 2020                                          .                        56,64                                               -31

Totalen                                                       400,01           400,01                     350                   350

 

Balans                                                              2019                     2020

Rekening Courant 31-12                             1216,95               1472,26

Spaarrekening 31-12                                   3085,16               3086,72

Kruisposten                                                         -                           -     

Totalen                                                         4302,11               4558,98