ANBI - gegevens

Naam: Historische Vereniging Ten Post en omstreken (HVTP)

RSIN of het fiscaal nummer: 817666138

Contact: Secretaris V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post

Bestuurssamenstelling:
            Voorzitter W. Wiersema, Stadsweg 64, 9792 RG Ten Post
            Secretaris, V. de Bruijn, Eestumerweg 57, 9792 RB Ten Post
            Penningmeester, T. Penninga, B.Kuiperweg 1, 9792 PJ Ten Post

Beleidsplan:
            1 Reageren op verzoeken om informatie.
            2 Foto’s scannen en op Beeldbank Groningen publiceren.
            3 Het beheren van overgedragen foto’s en documenten
            4 Het restaureren van Grafmonumenten van overledenen
               zonder nog levende familie
            5 Publiceren van onderzoeksresultaten in Dorpsnieuws Ten Post
            6 Het tentoonstellen van grote foto’s in een daarvoor beschikbare etalage
            7 Het houden van lezingen door actieve leden
            8 Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader NL-Doet.
            9 Het regelmatig houden van archiefavonden.
            10 Het publiceren van informatie op onze website www.hvtp.nl
            11 Het bijhouden van de datumkroniek van Ten Post en omstreken.

Beloningsbeleid:
            Er worden geen beloningen betaald, alleen de werkelijk gemaakte
            kosten worden vergoed.

Doelstelling:

            1. De vereniging heeft als doel: het verzamelen, behouden en presenteren
                van materiaal aangaande de historie van Ten Post en omstreken.
            2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
                  a. Het verzamelen van gegevens, beeldmateriaal en voorwerpen
                      over de historie van Ten Post en omstreken
                  b. Geschriften te publiceren
                  c. tentoonstellingen te organiseren
                  d. lezingen en excursies te houden
                  e. een digitaal platform op te starten
                  f.  het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek/ database
                      ten behoeve van de leden
                  g. samenwerking met derden
           
Verslag van uitgeoefende activiteiten:
            Verslagen van de archiefavonden zijn op aanvraag beschikbaar
            bij de secretaris.

Financiƫle verantwoording:
            
Begroting 2017
Inkomsten


Contributie leden en donateurs
350,00

Donateurs voor het leven
  50,00

Subsidie Dorpsbelangen
  50,00

Totaal

450,00


Uitgaven

Webhosting
  15,00

Bankkosten
  69,00

Bestuurs- en secretariaatskosten
  50,00

Onderhoud begraafplaats
100,00

Representatie
  20,00

Aankoopbudget
  50,00

Onvoorzien
146,00

Totaal

450,00